7 دقیقه طلایی با افزایش درآمد در دوران رکود بازار 7:24