بررسی تاثیرات همسایگی شهروندان مشهد ومهاجرین افغانستانی 1:44:01