ماهیگیری با قلاب ، کپور 4 کیلویی ، فوق العاده مهیج 2:44