سخنرانی کریستین هاجسون در چهارمین همایش بازاریابی 1:28