چارگوش - قسمت چهارم، پرواز همای: زندگی من سرشار از رنج و سختی بوده 49:28