:: آنا نعمتی از تیپ خبرسازش روی فرش قرمز رُم گفت 16:14