سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم با صدای آهنگران 22:25