رشته مامایی با رتبه 26هزار در چه دانشگاهی میشه خوند؟!

1:01