دستگاه پرکن دو نازله، ردیفکن درب، دربند و لیبل کنجد 0:43