معرفی ساختمان جدید دانش و فناوری پژوهشکده معلم فارس 8:27