مایکروسافت، برنامه نویسی را برای کودکان نابینا ممکن کرد 2:48