اردوغان از ترس حمله تروریستی، با موشک به مسجد رفت! 1:14