اهداء تندیس نشان عالی مدیریت به شرکت اوژن سیستم 0:51