هر یک تن کیلومتر بار در راه آهن موجب صرفه جویی 35 سی سی سوخت و 1.5 دلار می شود 19:30