روغن موتور توتال مدل QUARTZ 9000 5W40 - یدک لند 1:18