سکانس آغاز و پایان فیلم سال نو مبارک(سرقت جواهرات)-1973 8:22