هر آنچه لازم است در خصوص بازرسی از کمیته ی تحلیف ترامپ بدانید 2:33