گیتار نوازی- مریم غفاری استاد آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین 0:59