خندوانه، مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، حسین شاهرخ نیا 11:02