اجرای آهنگ روز جوانی توسط حامد زمانی در شهرستان بیرجند 4:20