تیزر برنا، بستر نوین اعتماد با گویندگی بیژن باقری 2:17