نهنگهای گوژپشت در نزدیکی قایق توریست های خلیج کالیفرنیا 0:42