برنامه یک شهر ضیافت با حضور خیرین شهرستان فلاورجان 1:52:01