مصاحبه با نفیسه رحیمی رتبه1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی93 4:07