ماشین الکتریکی و خودرانی که می تواند 6 نفر را حمل کند. 1:00