گلدان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی ارتفاع 20 سانتی متر 1:15