نظر مشاورین در مورد آقای منتظری و کتاب تالیفی ایشون - 4 1:30