سومین محموله از تولیدات شرکت صنعتی قزل گل شهرستان مشگین 10:17