بازدید آقای مهندس منصوری از مجتمع صنایع غذایی گلها 2:27