خندوانه، 8 مرداد 94، محمد سرور رجایی - بخش اول 12:05