به روزرسانی تمام اپ ها در لینوکس در چند ثانیه 2:17