راتین رها - اجرای آهنگ هنرمند در جشن پیروزی وجیهه زمانی 3:34