حضور دکتر محمد مهدی طرزی در برنامه یک فنجان سلامت 14:43