شور(ای دل خبرداری چسان شوردگردارم بسر)حاج محمدرضاطاهری 6:42