خندوانه، 26 شهریور 94، پشت صحنه اجرای علی مسعودی 3:01