ایجاد خلا و معلق سازی اجسام از طریق التراسونیک 2:08