استفاده از مقاومت 250 اهم در کالیبراسیون ابزار دقیق 0:55