ویدئوی گفتگو این پژوهشگر(علی میزانی اسکوئی) با رسانه ملی ایران

1:47