اردوی یک روزه پایه هفتم - اردوگاه شهید چمران

3:10