161 - قصه گویی شاهنامه - نامه دوم شاه به شبان 7:37