بدست اوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر و دمپر در اباکوس 2:21