نمای 360 درجه از کارگاه تولید تیر برق بتنی 09111119033 0:58