چهره ما ، نوع ارتعاشات ارسالی به جهان هستی را بروز میده 10:26