مصاحبه با محمد جواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات

2:31