رویداد نمایشگاه دموتکس 2019 آلمان همراه با گروه تخصصی فرش اسلیمی در یک نگاه 1:00