تیزر 7 فیلم صنعتی کارخانجات ، شرکت بهنوش ایران 5:23