بازدید دکتر ستاری معاون فناوری رئیس جمهور از شرکت آداک 3:19