سخنرانی دکتر عبدالملکی در همایش رونمایی از بازی کار آفر 1:19:18