چهارمین تیزر تلویزیونی گل زیتون با گویندگی بیژن باقری 0:27