روغن گیری کنجد اهواز با دستگاه روغن کشی OPM 240 4:00